เลือกภาษา

พิธีเปิดหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารมืออาชีพทางการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ รุ่นที่ 1

พิธีเปิดหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารมืออาชีพทางการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ รุ่นที่ 1

วันที่ 11 กันยายน 2560 สถาบันพระปกเกล้า สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารมืออาชีพทางการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ รุ่นที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม มีความรู้ความเข้าใจในทิศทางการเปลี่ยนแปลงของสังคม เพื่อพัฒนางานด้านการกีฬา ของชาติให้สอดคล้องและตอบโจทย์การท างานในบริบทใหม่ อีกทั้ง ปลูกฝังค่านิยมธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ตลอดจนให้ทราบถึงเครื่องมือการบริหาร สมัยใหม่ เพื่อใช้เป็นกลไกในการนำไปปรับใช้ให้เกิดการพัฒนาวงการกีฬาได้อย่างเหมาะสม ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ครอบคลุมในหลากหลายมิติของการ พัฒนาการกีฬา นำไปสู่แนวคิดสร้างสรรค์ที่นำไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาการกีฬาของชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เป็นเวทีของการประสานสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน เพื่อการร่วมมือในการพัฒนาวงการกีฬาของชาติในวงกว้างต่อไป

2017-09-11