เลือกภาษา

พิธีเปิดหลักสูตรความรู้ทางการเมืองการปกครองฯ สำหรับนักสื่อสารมวลชน รุ่นที่ 2

พิธีเปิดหลักสูตรความรู้ทางการเมืองการปกครองฯ สำหรับนักสื่อสารมวลชน รุ่นที่ 2

วันที่ 30 มิถุนายน 2560 สถาบันพระปกเกล้าจัดพิธีเปิดการศึกษาอบรม หลักสูตรวุฒิบัตรความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักสื่อสารมวลชน รุ่นที่ 2 เนื่องด้วยสถาบันพระปกเกล้า เล็งเห็นถึงความสำคัญของนักสื่อสารมวลชน ซึ่งเป็นวิชาชีพหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในสังคม ในฐานะตัวกลางในการสร้างความเข้าใจอันถูกต้องให้กับประชาชน และยังสามารถบรรเทาเยียวยาสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นในสังคมได้ นักสื่อสารมวลชน จึงควรได้รับองค์ความรู้ที่ถูกต้องในเรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เพื่อที่จะสามารถถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารต่อประชาชนได้อย่างถูกต้องและชัดเจน รวมไปถึงองค์ความรู้อื่นที่จำเป็นในการพัฒนาศักยภาพการทำงานของสื่อ เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปในด้านต่างๆ ตลอดจนการขยายเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในสังคมกับสื่อมวลชนสถาบันพระปกเกล้าจึงจัดหลักสูตรดังกล่าวขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ให้เกียรติกล่าวเปิดการศึกษาอบรม ความตอนหนึ่งว่า "สื่อมวลชนถือเป็นผู้มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง มีหน้าที่ในการบอกเล่า ความจริง สู่สาธารณะ ข้อมูลข่าวสารจากนักสื่อสารมวลชนจึงมีความสำคัญ จึงควรได้รับองค์ความรู้ที่ถูกต้องในเรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เพื่อนำไปเผยแพร่ต่อไป" พร้อม บรรยายพิเศษ หัวข้อ ฉากทัศน์ใหม่ประเทศไทย และบทบาทของสื่อกับการสร้างสรรค์สังคม แก่ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม นอกจากนี้ นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ฐานะประธานหลักสูตร บรรยายแนะนำภาพรวม และชี้แจงเรื่องการปฏิบัติตนระหว่างการศึกษาอบรม พร้อมพูดคุยกับนักศึกษาถึงเป้าหมายและความคาดหวังของสถาบันที่มีต่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรม ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวมีผู้เข้ารับการศึกษาอบรม จำนวน 47 ราย จัดให้มีการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 27 สิงหาคม 2560

2017-06-30