เลือกภาษา

มอบเงินบริจาค ยาและเวชภัณฑ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติน้ำท่วม จังหวัดสกลนคร

มอบเงินบริจาค ยาและเวชภัณฑ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติน้ำท่วม จังหวัดสกลนคร

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า โดยนายวิเชียร ชุปไธสง นายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า มอบเงินบริจาค จำนวน 50,000 บาท พร้อมด้วยตัวแทนชมรมหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 จำนวน 20,000 บาท มอบให้แก่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดย ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นผู้รับมอบเงินบริจาค พร้อมทั้งเพื่อนำไปช่วยเหลือยา และ เวชภัณฑ์เครื่องอุปโภค บริโภค ให้เเก่ โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์ สีวะรา จำนวน 64 ลัง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติน้ำท่วม จังหวัดสกลนคร โดยมีอีก 4 องค์กร ได้แก่ บริษัท มิลลิเมด จำกัด , บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด , บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด และ มูลนิธิปิยะมิตร เข้าร่วมบริจาคในครั้งนี้ด้วย

2017-08-01