เลือกภาษา

“มาแกแต” วิถีการแก้ปัญหาชุมชนของชาวมลายูมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้

“มาแกแต” วิถีการแก้ปัญหาชุมชนของชาวมลายูมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้

มาแกแต วิถีการแก้ปัญหาชุมชนของชาวมลายูมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้ฯ

ชื่อเรื่อง “มาแกแต” วิถีการแก้ปัญหาชุมชนของชาวมลายูมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้ : กรณีศึกษาชุมชนกำปงบารู 2 ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส”
โดย
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์มะดาโอะ ปูเตะ
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฮัสบุลเลาะ อาศิสสกุล
    อาจารย์สุบันโญ จีนารงค์
    อาจารย์สมชัย จูเปาะ
สนับสนุนโดย สถาบันพระปกเกล้า