เลือกภาษา

ระบบยุติธรรมชุมชนในประเทศประชาคมอาเซียน : กรณีศึกษาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ระบบยุติธรรมชุมชนในประเทศประชาคมอาเซียน : กรณีศึกษาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ระบบยุติธรรมชุมชนในประเทศประชาคมอาเซียน : กรณีศึกษาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ชื่อเรื่อง ระบบยุติธรรมชุมชนในประเทศประชาคมอาเซียน : กรณีศึกษาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
(Community Justice of Countries in ASEAN Community : A Study of Lao People’s Democratic Republic)
โดย นางสาวนิตยา โพธิ์นอก , นางสาวณัฏฐกาญจน์ ศุกลรัตนเมธี

        โครงการศึกษาระบบยุติธรรมชุมชนในประเทศประชาคมอาเซียน: กรณีศึกษาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทและความสำคัญของระบบยุติธรรมชุมชนและพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบยุติธรรมชุมชนของประเทศลาว วิธีการศึกษาได้ใช้วิธีเชิงคุณภาพโดยเก็บข้อมูลจากการสำรวจเอกสารที่เกี่ยวข้องและการสนทนากลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านยุติธรรมชุมชนของประเทศลาว แล้ววิเคราะห์โดยวิธีวิเคราะห์เนื้อหา ผลการศึกษาพบว่า รัฐบาลประเทศลาวเห็นว่าชุมชนมีบทบาทสำคัญในการเคลื่อนงานโดยใช้รูปแบบการเคลื่อนงานแบบหุ้นส่วน ภารกิจที่ประเทศลาวเน้นมากที่สุดคือ การป้องกันและควบคุมกับการจัดการความขัดแย้งเชิงสมานฉันท์