รายการวิทยุ

รายการวิทยุ

วันที่ หัวเรื่อง ผู้ให้สัมภาษณ์
1 ก.พ. 2560 ทดสอบ รายการวิทยุ มกรา 2560

น.ส.อภิญญา ดิสสะมาน

นักวิชาการ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาลสถาบันพระปกเกล้า

2 ก.ย. 2559 ทดสอบ รายการวิทยุ มกรา 2559

น.ส.อภิญญา ดิสสะมาน

นักวิชาการ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาลสถาบันพระปกเกล้า