เลือกภาษา

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านงานต่างประเทศ

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านงานต่างประเทศ

8 กันยายน 2560 รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านงานต่างประเทศ ร่วมกับ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา พร้อมด้วย ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ซึ่งเป็นการลงนามความร่วมมือระหว่าง 5 องค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพี่อประสานความร่วมมือทางวิชาการด้านงานต่างประเทศ ในการศึกษาวิจัย การจัดการศึกษาอบรม การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ และการดำเนินการทางนโยบายต่างประเทศ รวมทั้งนโยบายเกี่ยวกับอาเซียน เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างบุคลากรของภาคีร่วมและหน่วยงานเครือข่ายต่างประเทศ อีกทั้งเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาเครือข่าย ASEAN Community Forum และเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับรัฐสภาและงานนิติบัญญัติในเวทีระหว่างประเทศ การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นประธานในพิธี อีกทั้ง ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรม “เปิดบ้านศูนย์อาเซียนของรัฐสภา” เพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมงานอีกด้วย กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้น ณ อาคารรัฐสภา 1

2017-09-08