เลือกภาษา

วารสารวารสารปีที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2554

วารสารปีที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2554

การเมืองเรื่องเลือกตั้งและปัจจัยสำคัญต่อการตัดสินใจเลือกพรรคการเมืองและผู้สมัคร: วิเคราะห์จากการเลือการเปลี่ยนแปลง การคงอยู่ และความคาดหวัง: ข้อสังเกตจากการเลือกตั้งทั่วไป ปี พ.ศ. 2554วาระเลือกตั้ง : บทวิเคราะห์ว่าด้วยการเลือกตั้ง 2554 กับความเปลี่ยนแปลงของ โครงสร้างสังคมการเมืองไทยพรรคการเมืองขนาดเล็กในการเลือกตั้งเป็นการทั่วไป 3 กรกฎาคม 2554 : การวิเคราะห์พัฒนาการเชิงเปรียบเทียบความรุนแรงในการเลือกตั้งของไทย: ศึกษากรณีการเลือกตั้งวันที่ 3 กรกฎาคม 2554การจัดสรรงบประมาณและการกระจายภาระภาษีอากรระหว่างจังหวัด: ประเด็นสำคัญที่ถูกมองข้ามในการเลือกตั้งทั่วข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป
Downloaded

28

21

26

17

19

11

11