เลือกภาษา

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

              วิทยาลัยการเมืองการปกครองเป็นหน่วยงานหนึ่งของสถาบันพระปกเกล้าที่ดำเนินการตอบสนองพันธกิจด้านการให้การศึกษาอบรม โดยจัดและให้การสนับสนุนการศึกษา อบรมบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ที่เกี่ยวข้องกับการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจและสังคมในระบอบประชาธิปไตย

              มีหน้าที่และความรับผิดชอบจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง ได้แก่ หลักสูตร การเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง และหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทางการเมือง เช่น ผู้นำทางการเมืองรุ่นใหม่ การบริหารจัดการภาครัฐและกฎหมายมหาชน เป็นต้น

วัตถุประสงค์

 • จัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง
 • จัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
 • จัดการศึกษาหลักสูตรสัมฤทธิบัต

การจัดการศึกษาที่ดำเนินการอยู่ขณะนี้

ประกาศนียบัตรชั้นสูง

 • หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง

ประกาศนียบัตร

 • หลักสูตรประกาศนียบัตรไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย

สัมฤทธิบัตร

 • หลักสูตรสัมฤทธิบัตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน (จัดร่วมกับสำนักวิจัยและพัฒนา)

ผู้อำนวยการและบุคลากรของวิทยาลัยการเมืองการปกครอง

 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิธาน วัฒนายากร (ผู้อำนวยการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง)
 2. นายชาคริต อ่อนเมือง(พนักงานฝึกอบรมและบริหารโครงการชำนาญการ)
 3. นางสาวนฤมล อินทรลักษณ์ (พนักงานฝึกอบรมและบริหารโครงการชำนาญการ)
 4. นางสาววริษา ประเสริฐไทย (พนักงานฝึกอบรมและบริหารโครงการ)
 5. นายวงศกร นาคนาวา(พนักงานฝึกอบรมและบริหารโครงการ) *ลาศึกษาต่อต่างประเทศ*
 6. นายคมกฤช เพ็ญสุข (พนักงานฝึกอบรมและบริหารโครงการ)
 7. นางสาวสุรีย์พร ตั้งวิเศษทรัพย์ (พนักงานฝึกอบรมและบริหารโครงการ)
 8. นางสาวจันทรา วิไลวรรณ (พนักงานบริหารงานทั่วไป)
 9. นางสาวณัชชาภัทร อุ่นตรงจิตร (นักวิชาการ)
 10. นายนพพล  ผลอำนวย (นักวิชาการ)
 11. นายพิชญุตม์ ภัทรอาภากร (เจ้าหน้าที่โครงการ)

ติดต่อ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
โทรศัพท์ 02-141-9591
โทรสาร 02-143-8176

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมนูย่อย