เลือกภาษา

ศูนย์บริการวิชาการ

ศูนย์บริการวิชาการ

ศูนย์บริการวิชาการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

            ศูนย์บริการวิชาการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในงานบริหารโครงการ หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฏหมายมหาชน (ปรม.) หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ(ปศส.) หลักสูตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง (ปธก.) งานฝึกอบรม ที่หน่วยงานภายนอกมาขอรับบริการจากสถาบัน การให้บริการทางวิชาการอื่นที่ไม่ใช่งานวิจัย และงานอื่นตามที่เลขาธิการมอบหมาย

บุคลากรในหน่วยงาน

 1. นางสาวสุภาพร ธราพงษ์พันธ์ (พ.ฝึกอบรมและบริหารโครงการ )
      E-Mail : supaporn@kpi.ac.th เบอร์โทรศัพท์ 02 - 141 - 9620
 2. นางสาวสาริณี เปรมประวัติ (พ.ฝึกอบรมและบริหารโครงการ)
      E-Mail : sarinee@kpi.ac.th เบอร์โทรศัพท์ 02 - 141 - 9619
 3. นางกชพร ช่อพฤกษา (พ.ฝึกอบรมและบริหารโครงการ)
      E-Mail : kodchaporn@kpi.ac.th เบอร์โทรศัพท์ 02 - 141 - 9504
 4. นางสาวสุนิศา ชุดทอง (เจ้าหน้าที่หลักสูตร)
      E-Mail : sunisa@kpi.ac.th เบอร์โทรศัพท์ 02 - 141 - 9615
 5. นายสฤษฏ์ กรวยทอง (เจ้าหน้าที่หลักสูตร)
 6. นางสาวรัชนีพร วงษ์รัตน์ (เจ้าหน้าที่หลักสูตร)

 

เมนูย่อย