เกี่ยวกับสถาบัน

เมนูย่อย

ศูนย์บริการวิชาการ

ศูนย์บริการวิชาการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

            ศูนย์บริการวิชาการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในงานบริหารโครงการ หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฏหมายมหาชน (ปรม.) หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ(ปศส.) หลักสูตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง (ปธก.) งานฝึกอบรม ที่หน่วยงานภายนอกมาขอรับบริการจากสถาบัน การให้บริการทางวิชาการอื่นที่ไม่ใช่งานวิจัย และงานอื่นตามที่เลขาธิการมอบหมาย

บุคลากรในหน่วยงาน

  1. นางสาวสุภาพร ธราพงษ์พันธ์ (พ.ฝึกอบรมและบริหารโครงการ )   
  2. นางสาวสาริณี เปรมประวัติ (พ.ฝึกอบรมและบริหารโครงการ)    
  3. นางกชพร ช่อพฤกษา (พ.ฝึกอบรมและบริหารโครงการ)   
  4. นางสาวจิรารัตน์ บุญเส็ง (เจ้าหน้าที่โครงการ)   
  5. นางสาวชญาดา นิลสุวรณ (เจ้าหน้าที่โครงการ)
  6. นางสาวรัชนีพร วงษ์รัตน์ (เจ้าหน้าที่โครงการ)