เกี่ยวกับสถาบัน

เมนูย่อย

ศูนย์สื่อสารองค์กร

ศูนย์สื่อสารองค์กร

ความเป็นมา

          ศูนย์สื่อสารองค์กร สถาบันพระปกเกล้า เดิมสังกัดส่วนงานประชาสัมพันธ์ สำนักฝึกอบรม เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ เมื่อ พ.ศ.2543 และในการประชุมกรรมการสภาสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 6/2550 ได้มีมติให้จัดตั้งเป็น “ศูนย์ประชาสัมพันธ์” และเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2556 ได้มีประกาศสถาบันพระปกเกล้าเรื่อง การแบ่งส่วนงานภายในหน่วยงานขึ้นตรงต่อเลขาธิการให้เปลี่ยนชื่อ "ศูนย์ประชาสัมพันธ์" เป็น "ศูนย์สื่อสารองค์กร"

วิสัยทัศน์

         ศูนย์สื่อสารองค์กร สถาบันพระปกเกล้า มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางด้านการสื่อสารทั้งในและนอกองค์กร เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเมืองการปกครองและประชาธิปไตย ให้แก่ประชาชนทั่วไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสถาบันพระปกเกล้า
2. เพื่อสนับสนุนและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสถาบันพระปกเกล้าให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง
3. เพื่อสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ทั้งในและนอกองค์กร

กลยุทธ์

1. เลือกใช้สื่อและช่องทางการสื่อสารให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
2. ขยายกลุ่มเป้าหมายขององค์กรให้ครอบคลุมประชาชนทุกระดับ โดยเพิ่มช่องทางการสื่อสารทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network)
3. ปรับเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการเมืองการปกครองและประชาธิปไตยของสถาบันฯ ให้กลุ่มเป้าหมายเข้าใจได้ง่ายขึ้น
4. ส่งเสริมและสนับสนุนงานบริการสังคมให้ปรากฏเด่นชัดยิ่งขึ้น
5. เป็นศูนย์กลางในการพัฒนานักสื่อสารองค์กรด้านประชาธิปไตย ทั้งในและต่างประเทศ
6. ให้บริการด้วยความรวดเร็ว ว่องไว ทันการณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อสารในสถานการณ์วิกฤต
7. รักษาภาพลักษณ์ที่เป็นกลางของสถาบันฯ ในยามที่ประเทศเกิดความขัดแย้งทางการเมือง

บุคลากรหน่วยงานศูนย์สื่อสารองค์กร

1. นางสาววรรัตน์ ชัยชนะ (พนักงานสื่อสารองค์กรและนักศึกษาสัมพันธ์ชำนาญการ)
เบอร์โทร 0-2141 - 9752 e-mail: worarat@kpi.ac.th
2. นางสาวชยานิษฐ์ ไกรจิรารุลักษณ์ (พนักงานสื่อสารองค์กรและนักศึกษาสัมพันธ์)
เบอร์โทร 0-2141-9753 e-mail: shayarnid@kpi.ac.th
3. นางสาวเกษณี ธนการศักดิ์ (พนักงานสื่อสารองค์กรและนักศึกษาสัมพันธ์)
เบอร์โทร 0-2141 - 9754 e-mail: kessanee@kpi.ac.th
4. นางสาวศิริกมล จันทรปัญญา (พนักงานวิเทศสัมพันธ์)
โทรศัพท์ 0-2141 - 9759 e-mail: sirikamon@kpi.ac.th
7. Mr.Wendell Katerenchuk (พนักงานวิเทศสัมพันธ์ )

5. นางนราวรรณ อธิวาสนพงศ์ (พนักงานสื่อสารองค์กรและนักศึกษาสัมพันธ์)
เบอร์โทร 0-2141 – 9756 e-mail: narawan@kpi.ac.th
6. Mr.Wendell Katerenchuk (พนักงานวิเทศสัมพันธ์ )
เบอร์โทร 0-2141 - 9760 e-mail: wendell@kpi.ac.th
โทรสาร: 0-2143-8176

7. -
-