เลือกภาษา

ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ

ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ

ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ

ความเป็นมา

           ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ เริ่มต้นจากการจัดตั้งห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า ใน พ.ศ.2543 ด้วยมุ่งหวังให้ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้าเป็นหน่วยงานบริการและส่งเสริมวิชาการด้านการเมืองการปกครอง โดยให้บริการเพื่อการศึกษาค้นคว้าและวิจัยตลอดจนสนับสนุนพันธกิจหลักต่างๆ ของสถาบัน หลังจากนั้นเพื่อให้การบริการด้านองค์ความรู้ด้านการเมืองการปกครองแพร่หลาย และตอบสนองต่อผู้ใช้บริการอย่างครบวงจร จึงได้ขยายการให้บริการจากห้องสมุดไปสู่การบริการข้อมูลสารสนเทศผ่านเว็บไซต์ ฐานข้อมูลด้านการเมืองการปกครอง การให้บริการจัดหาและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์ของสถาบันพระปกเกล้า ซึ่งแต่เดิมชื่อ "ศูนย์บรรณสารและสารสนเทศ" และได้เปลี่ยนชื่อเป็น "ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ" ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2556 ตามประกาศสถาบันพระปกเกล้า เรื่อง การแบ่งส่วนงานภายในหน่วยงานขึ้นตรงต่อเลขาธิการ

วิสัยทัศน์

มุ่งสู่การเป็นศูนย์สารสนเทศทางวิชาการด้านการเมืองการปกครอง
ด้วยการบริการที่ถูกต้อง ทันสมัยและรวดเร็ว

 ปณิธาน

           มุ่งมั่นให้บริการทางวิชาการที่มีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนพันธกิจของสถาบันพระปกเกล้าให้บังเกิดผลตามที่กำหนดไว้

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อเป็นศูนย์บริการวิชาการที่ให้การสนับสนุนการค้นคว้าวิจัย การศึกษาอบรมและการเผยแพรความรู้ด้านการเมืองการปกครอง
2.  เพื่อเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ที่ทันสมัย และผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็ว
3.  เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Study Center) ผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งสามารถสืบค้นได้อย่างกว้างขวางไร้ขอบเขต
เพื่อเป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศในการปฏิบัติงานของบุคลากร

กลยุทธ์

1.  การพัฒนาการให้บริการ

-  แสวงหา รวบรวม จัดระบบ สงวนรักษา และให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ ในรูปสื่อที่ทันสมัย และสามารถเอื้อประโยชน์อย่างไม่จำกัดเวลาและสถานที่ต่อการค้นคว้าวิจัยและการศึกษาอบรม
-  พัฒนาการผลิตและบริการสื่อมัลติมีเดีย ด้วยระบบห้องเรียนเสมือน (Virtual Class) เพื่อรองรับการศึกษาอบรมผ่านระบบเครือข่ายทางไกล
-  แสวงหาและพัฒนาความร่วมมือจากศูนย์สารสนเทศภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยการสร้างเครือข่ายงานบริการสารสนเทศที่มีความหลากหลาย ครบถ้วน ทันสมัยและรวดเร็ว เพื่อให้การใช้ทรัพยากรสารสนเทศที่อยู่ได้ใช้อย่างคุ้มค่ามากที่สุด

2.  การพัฒนาบุคลากรของศูนย์

-  ส่งเสริมและพัฒนาการปฏิบัติงานเชิงรุกเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายการพัฒนาและบริการทรัพยากรสารสนเทศทั้งในด้านเนื้อหาและรูปแบบ
-  การพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง

3.  การจัดหาและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

-  จัดหา พัฒนาระบบเทคโนโลยีให้แก่บุคลากรของสถาบันพระปกเกล้าให้เหมาะสมและเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงาน
-  การดูแล รักษา และซ่อมบำรุงระบบเทคโนโลยีให้พร้อมสำหรับการใช้งานตลอดเวลา

บุคลากรหน่วยงาน

1. นายภควัต อัจฉริยะปัญญา (รักษาการ หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ)
เบอร์โทร 0-2141-9570 fax: 0-2143-8175 e-mail: Packawat@kpi.ac.th
2. นางระพีพรรณ ทิวสระแก้ว (พนักงานบรรณารักษ์และสารสนเทศชำนาญการ)
เบอร์โทร 0-2141-9672 fax: 0-2143-8187 e-mail: Rapeephan@kpi.ac.th
3. นางสาววันเพ็ญ หมอนทอง (พนักงานบรรณารักษ์และสารสนเทศ )
เบอร์โทร 0-2141-9673 fax: 0-2143-8187 e-mail: Wanpen@kpi.ac.th  
4. นายไตรเก้า หาญมนตรี (พนักงานบรรณารักษ์และสารสนเทศ )
เบอร์โทร 0-2141-9674 fax: 0-2143-8187 e-mail: Trikao@kpi.ac.th
5. นายสุขสันห์ สุภาพรหม (พนักงานระบบคอมพิวเตอร์)
เบอร์โทร 0-2141-9517 fax: 0-2143-8171 e-mail: Suksan@kpi.ac.th
6. นางสาวธีรพรรณ ใจมั่น (นักวิชาการผู้ชำนาญการ)
เบอร์โทร 0-2141-9505 fax: 0-2143-8171 e-mail: Teeraphan@kpi.ac.th
7. นางสาวอภิรมย์ กาวี (นักวิชาการฐานข้อมูล)
เบอร์โทร 0-2141-9506 fax: 0-2143-8171 e-mail: Apirom@kpi.ac.th
8. นายธราดล พันธ์พืช (พนักงานระบบคอมพิวเตอร์)
เบอร์โทร 0-2141-9507 fax: 0-2143-8171 email: Taradon@kpi.ac.th
9. นางสาวรุจิราภรณ์ ต๊ะยาง (พนักงานสารสนเทศ)
เบอร์โทร 0-2141-9513 fax: 0-2143-8171 e-mail: Ruchiraporn@kpi.ac.th
10. นายจักรกฤช ฤกษ์อินทรอารีย์ (พนักงานโสต/ศิลป์)
เบอร์โทร 0-2141-9761 fax: 0-2143-8171 e-mail: Chakkrish1@kpi.ac.th
11. นายเกรียงเดช วัฒนะกุมาร (พนักงานโสต/ศิลป์)
เบอร์โทร 0-2141-9776 fax: 0-2143-8171 e-mail: Grieangdet@kpi.ac.th
12. นายธนากร ธนไพโรจน์ (พนักงานโสต/ศิลป์ ชำนาญการ)
เบอร์โทร 0-2141-9763 fax: 0-2143-8171 e-mail: Thanakpro@kpi.ac.th
13. นายณัฐพล สอนสุภาพ (พนักงานโสต/ศิลป์)
เบอร์โทร 0-2141-9762 fax: 0-2143-8171 e-mail: Natthaphon@kpi.ac.th


เมนูย่อย