เลือกภาษา

สถานีโทรทัศน์ TNN เข้าพบผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า

สถานีโทรทัศน์ TNN เข้าพบผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า

วันที่ 5 พ.ค. 2560 ผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า นำโดย รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และนายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการรองเลขาธิการสถาบ้นพระปกเกล้า ประชุมหารือความร่วมมือในการผลิตรายการโทรทัศน์ของสถาบันฯ โดยมีนายอภิศักดิ์ ธนเศรษฐกร กรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการบริหารสถานีโทรทัศน์ TNN นางฐาณิญา พงษ์ศิริ ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ TNN 2 และคณะ เพื่อประชุมหารือแนวทางการจัดทำรายการเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ผ่านเครือข่ายต่างๆของ TNN และทรูวิชั่น ต่อไป

2017-05-05