เลือกภาษา

สถาบันพระปกเกล้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

สถาบันพระปกเกล้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2560 นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า , ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา และสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) พร้อมด้วย นักวิชาการ และพนักงานของสถาบัน เป็นตัวแทนเข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ จากคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ในฐานะที่ให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการศึกษาวิจัยของ คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เรื่อง “การวางแผนกำลังคนภาครัฐเชิงยุทธศาสตร์” และ การปฏิรูประบบค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ภาครัฐ” นำความสำเร็จในการจัดทำและเสนอรายงานข้อเสนอผ่านความเห็นชอบไปยังคณะรัฐมนตรี ซึ่งสัมฤทธิ์ผลเป็นรูปธรรมแล้ว คณะกรรมการฯ จึงมีมติเห็นชอบมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่สถาบันพระปกเกล้าเพื่อยกย่องและขอบคุณในความมุ่งมั่นและตั้งใจในการดำเนินงานสนับสนุนการจัดทำโครงงานวิจัยให้กับคณะกรรมการด้วยดีเสมอมา

2017-07-12