เลือกภาษา

สัมมนารับฟังความคิดเห็น (Focus Group) กลุ่มสื่อมวลชน เว็บไซต์ ครั้งที่ 2

สัมมนารับฟังความคิดเห็น (Focus Group) กลุ่มสื่อมวลชน เว็บไซต์ ครั้งที่ 2

วันที่ 6 กันยายน 2560 ณ ห้อง ภูวนาทประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า (ฝั่งห้องเรียน) จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น (Focus Group) กลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ) ครั้งที่ 2 กลุ่มสื่อมวลชน เว็บไซต์ ซึ่งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ) โดย คณะทำงานกลุ่มที่ 2 ในคณะอนุกรรมการด้านการรับฟังความคิดเห็น ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากลุ่มวิชาชีพสื่อมวลชน เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าวอย่างดียิ่ง จึงจัดให้มีการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ขึ้น เพื่อดำเนินการรับฟังความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ) เพื่อจัดทำข้อเสนอในการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ) เสนอต่อคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมสื่อ(ตำรวจ) ต่อไป โดยแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นออกเป็น 3 กลุ่ม กระบวนการที่ใช้ประกอบด้วยการสนทนากลุ่ม (Focus group) โดยเป็นการเชิญผู้แทนขององค์กรเป้าหมายและกำหนดให้มีผู้เข้าร่วมการสนทนา จำนวน 15-20 คน ในแต่ละครั้ง และอีกกระบวนการหนึ่ง คือ การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ประมาณ 10-20 คน โดยทำการนัดหมายการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ได้รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากจากกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะการปฏิบัติงานของตำรวจซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการประมวลข้อมูลร่วมกับผลการรับฟังความคิดเห็นของคณะทำงานต่างๆ เพื่อจัดทำเป็นข้อเสนอแนะในการปฏิรูปการปฏิบัติงานของตำรวจ เสนอต่อคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ) ต่อไป

2017-09-06