เลือกภาษา

สัมมนาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกัน ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ....

สัมมนาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกัน ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ....

วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข 306 – 308 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2 สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ คณะกรรมการวิชาการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดโครงการสัมมนา เรื่อง “ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกัน ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ....” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะกรรมาธิการ นักวิชาการและผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม อีกทั้งเพื่อให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะกรรมาธิการ นักวิชาการและผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบผลการศึกษาของสถาบันพระปกเกล้า และสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. .... รวมถึงเปิดโอกาสให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะกรรมาธิการ นักวิชาการและผู้ที่เกี่ยวข้อง กว่า 200 คน ได้อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รูปแบบการดำเนินงาน การปาฐกถาพิเศษ และอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

2017-04-03