เลือกภาษา

หลักสูตรระยะสั้น เทคนิคและวิธีปฏิบัติงานมวลชนสัมพันธ์เชิงลึก ของ กฟผ.

หลักสูตรระยะสั้น เทคนิคและวิธีปฏิบัติงานมวลชนสัมพันธ์เชิงลึก ของ กฟผ.

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดหลักสูตร "เทคนิคและวิธีปฏิบัติงานมวลชนสัมพันธ์เชิงลึก" เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้ทราบและเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการความขัดแย้ง และการไกล่เกลี่ยได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น และนำไปสู่การปฏิบัติงานได้จริง รวมทั้งเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ทราบถึงหลักการและแนวทางในการสร้างความรู้ความเข้าใจกับชุมชนและประชาชนในพื้นที่ได้หลากหลายรูปแบบและเจาะลึกมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้ภาพรวมของงานมวลชนสัมพันธ์ที่มีการดำเนินการอยู่ของการไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศ (กฟผ.) ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น ณ ศูนย์ฝึกอบรมโรงไฟฟ้าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้มีผู้ร่วมเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น จำนวน 53 คน

2017-05-02