เลือกภาษา

หลักสูตร ปบถ.4 ศึกษาดูงานในเขตกรุงเทพมหานคร

หลักสูตร ปบถ.4 ศึกษาดูงานในเขตกรุงเทพมหานคร

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 4 จัดการศึกษาอบรมนอกสถานที่ ในหัวข้อ “การบริหารงานพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายใหม่” โดย อาจารย์สุธิษา จารุเมธาวิทย์ (กรมบัญชีกลาง) ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

2017-12-01