เลือกภาษา

หลักสูตร ปรม. รุ่นที่ 16 ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดอุบลราชธานี

หลักสูตร ปรม. รุ่นที่ 16 ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดอุบลราชธานี

ระหว่างวันที่ 3-6 เมษายน 2560 สถาบันพระปกเกล้า นำนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 16ณ จังหวัดอุบลราชธานีโดยในวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 นักศึกษา คณาจารย์ พร้อมคณะเข้ารับฟังการบรรยายสรุปเรื่อง การเตรียมความพร้อมของจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อพัฒนาภูมิภาคให้เข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี จากนั้น เวลา 11.00-12.00 น. รับฟังการบรรยายสรุปการเตรียมความพร้อมต่อการรองรับปริมาณและมูลค่าการค้าระหว่างประเทศ การค้าผ่านแดน ตลอดจนการลงทุน การท่องเที่ยวและโลจิสติกส์ โดย ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีอีกทั้งในช่วงบ่ายเวลา เข้ารับฟังการบรรยายสรุป เรื่อง การผลิตไฟฟ้าสำหรับวันอังคารที่ 4 - พฤหัสที่ 6 เมษายน 2560 นักศึกษาและคณะ เดินทางไปในพื้นที่ต่างๆ เพื่อศึกษาสภาพเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งการศึกษาดูงานตลอดทั้ง 4 วัน นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ที่ดีร่วมกันตลอดการเดินทาง ซึ่งการศึกษาดูงานดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ร่วมกิจกรรมและสังเกตการณ์ตลอดการศึกษาดูงาน ทั้งนี้ การศึกษาดูงานดังกล่าว นักศึกษา ได้เปิดโลกทัศน์ แลกเปลี่ยนพูดคุย ถามข้อซักถามอย่างน่าสนใจ และรับความรู้อย่างเต็มที่

2017-04-03