เลือกภาษา

หลักสูตร 4ส. รุ่นที่ 8 ศึกษาดูงาน ณ 4 จังหวัดภาคเหนือ

หลักสูตร 4ส. รุ่นที่ 8 ศึกษาดูงาน ณ 4 จังหวัดภาคเหนือ

สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า นำนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข (4 ส รุ่นที่ 8) ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก และพิษณุโลก ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560 ถึงวันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงใหม่แม่ฮ่องสอน ตาก และพิษณุโลก การศึกษาดูงานของ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข (4 ส รุ่นที่ 8) ในครั้งนี้ จัดขึ้น เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ตรงในพื้นที่ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เรียนรู้กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน กับองค์กรของภาครัฐ ท้องถิ่น ความเข้มแข็งของชุมชนที่ร่วมมือกันเพื่อการแก้ไขปัญหาในชุมชน การอยู่ร่วมกันภายใต้ความหลายหลายทางชาติพันธุ์ ศาสนา และความพร้อมของเมืองขนาดใหญ่ที่กำลังจะเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่จะต้องแก้ไขปัญหาความขัดแย้งหลายๆ ด้าน ทั้งนี้ นักศึกษาต้องกลับมาถอดบทเรียนตามประเด็นดังกล่าวจัดทำเป็นรายงานเพื่อนำเสนอต่อไป

2017-10-08