เลือกภาษา

อบรมหลักสูตรสร้างสำนึกพลเมืองแก่กลุ่มผู้นำท้องถิ่นท้องที่ และนักเรียนโรงเรียนพลเมือง จ.ร้อยเอ็ด

อบรมหลักสูตรสร้างสำนึกพลเมืองแก่กลุ่มผู้นำท้องถิ่นท้องที่ และนักเรียนโรงเรียนพลเมือง จ.ร้อยเอ็ด

ระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม 2560 สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า นำโดย นายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ พร้อมด้วยนักวิชาการและเจ้าหน้าที่ จัดอบรมหลักสูตรสร้างสำนึกพลเมืองแก่กลุ่มผู้นำท้องถิ่น/ท้องที่ และนักเรียนโรงเรียนพลเมือง อ.เกษตรวิสัย อ.พนมไพร อ.จังหาร และ ต.ปอภาร อ.เมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยการแลกเปลี่ยนเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้เข้าร่วมอบรมรม ซึ้งข้อสรุปของการจัดอบรมครั้งนี้ กลุ่มผู้เข้าอบรมได้ร่วมกันวางแผนดำเนินการจัดทำนโยบายสาธารณะเพื่อแก้ปัญหาชุมชนของตน ได้แก่ ปัญหาขยะ 4 พื้นที่ และปัญหายาเสพติด 1 พื้นที่ ซึ่งแต่ละกลุ่มจะไปดำเนินการเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำนโยบายสาธารณะนำเสนอต่อผู้มีอำนาจ และชุมชน และคอยพบกับการจัดเวทีเพื่อนำเสนอนโยบายสาธารณะในโอกาสต่อไป

2017-08-04