เลือกภาษา

อบรมเชิงปฏิบัติการการนำเอาแนวคิด GRB ไปประยุกต์ใช้ฯ ณ จังหวัดลพบุรี

อบรมเชิงปฏิบัติการการนำเอาแนวคิด GRB ไปประยุกต์ใช้ฯ ณ จังหวัดลพบุรี

วันที่ 4 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการนำเอาแนวคิด GRB ไปประยุกต์ใช้เพื่อการจัดทำงบประมาณของเทศบาลเมืองเขาสามยอด จังหวัดลพบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องการจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงความเสมอภาคทางเพศ (Gender Responsive Budgeting: GRB) และเพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบเรื่องการจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงความเสมอภาคทางเพศ โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขาสามยอด และ ผู้นำชุมชน จำนวน 50 คน เข้าร่วมการอบรม ออกแบบและนำการอบรมในครั้งนี้ โดย ดร. ถวิลวดี บุรีกุล ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา และนักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า ณ ห้องเจ้ากงจีน โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

2017-10-04