เลือกภาษา

เปิดหลักสูตรการพัฒนาความสามารถ สำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1

เปิดหลักสูตรการพัฒนาความสามารถ สำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1

วันที่ 31 ม.ค.2560 วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า เปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรการพัฒนาความสามารถ สำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รุ่นที่ 1) ณ ห้องศักดิเดชน์ภูวไนย ซึ่งมีกิจกรรมการแนะนำหลักสูตรและแนวทางการศึกษาอบรม โดย นายภควัต อัจฉริยปัญญา พนักงานฝึกอบรมและบริหารโครงการชำนาญการ จากนั้น เป็นพิธีเปิดการศึกษาอบรมและบรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทและภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการจัดบริการสาธารณะสมัยใหม่” โดย รศ.วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ส่วนในภาคบ่ายเป็นการสัมมนา หัวข้อ “ความท้าทายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการกระจายอำนาจไทย” โดย รศ.ตระกูล มีชัย และรศ.ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี และภาคเย็นเป็นกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ของนักศึกษา หลักสูตรวุฒิบัตรดังกล่าว มีช่วงเวลาการอบรม 1 สัปดาห์ โดยมีข้าราชการ พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ารับการอบรม จำนวน 89 คน

2017-01-31