เลือกภาษา

คณะอนุกรรมการ ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า จัด เวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ

คณะอนุกรรมการ ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า จัด เวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 คณะอนุกรรมการด้านรับฟังความคิดเห็น ได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่...) พ.ศ. ... ขึ้น ณ โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทารา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80พรรษา หลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมีคณะผู้บริหารของสถาบัน ประกอบด้วย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล นายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ และ นายณัฐพงศ์ รอดมี และนักวิชาการของสถาบัน ร่วมรับฟังความคิดเห็นข้าราชการตำรวจผู้เกี่ยวข้อง ผู้ทรงคุณวุฒิ และภาคประชาชนจำนวนกว่า 200 คน การสัมมนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก พลเอกบุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนารับฟังความคิดเห็น และ ได้รับเกียรติจากพลตำรวจเอก รุ่งโรจน์ แสงคร้าม บรรยายเรื่อง “เจาะลึกร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...” การรับฟังความคิดเห็นดำเนินการรับฟังใน 7 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย เรื่องอำนาจหน้าที่ของ กตช. ก.ตร. การแต่งตั้งโยกย้าย การกระจายอำนาจ และ ค่าตอบแทน โดยความคิดเห็นจากการสัมมนาจะได้รับการรวบรวม สรุป และจัดส่งให้แก่คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ) ต่อไป

2017-11-28