เลือกภาษา

เวทีรับฟังความคิดเห็นภาคประชาชนต่อการปฏิรูปตำรวจ ภาคเหนือ

เวทีรับฟังความคิดเห็นภาคประชาชนต่อการปฏิรูปตำรวจ ภาคเหนือ

ระหว่าง วันที่ 6-7 กันยายน 2560 คณะอนุกรรมการด้านรับฟังความคิดเห็นต่อการปฏิรูปตำรวจ ที่มี พล.อ.อ. อิทธพร ศุภวงศ์ ประธานอนุกรรมการ พร้อมด้วยผู้แทนจากสถาบันพระปกเกล้า นายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง ,นายณัฐพงษ์ รอดมี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา พร้อมด้วยนักวิชาการและพนักงานของสถาบันพระปกเกล้า ทำหน้าที่เป็นอนุกรรมการ / ผู้ช่วยเลขานุการ และคณะทำงาน ยังคงเดินหน้าจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อเนื่องในภาคเหนือ ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นับเป็นเวทีที่ 3 ในการรับฟังความคิดเห็นภาคประชาชนทั้ง 4 ภาค โดยเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้มีผู้แทนจาก 17 จังหวัดภาคเหนือเข้าร่วมสัมมนาอย่างคับคั่งกว่า 200 คน ในส่วนของประเด็นที่รับฟังเป็นภาพกว้างๆ เกี่ยวกับตำรวจที่ึพึงปรารถนาและวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งตำรวจที่พึงปรารถนาเช่นเดียวกับเวทีสัมมนารับฟังความคิดเห็นที่ผ่านมาภายใต้บรรยากาศที่เป็นกันเอง โดยผลการสัมมนาทางคณะอนุกรรมการจะทำการสรุปและนำเสนอแก่คณะกรรมการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ) ต่อไป

2017-09-06