เลือกภาษา

เสนอผลการศึกษาเรื่อง การจัดทำเกณฑ์และตัวชี้วัดในการประเมินกระบวนการนิติบัญญัติฯ

เสนอผลการศึกษาเรื่อง การจัดทำเกณฑ์และตัวชี้วัดในการประเมินกระบวนการนิติบัญญัติฯ

วันที่ 27 ธันวาคม 2560 ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อทัย ก๊กผล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา, ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา และทีมนักวิชาการสถาบันพระปกเกล้า นำเสนอผลการศึกษาโครงการวิจัยเรื่อง “การจัดทำเกณฑ์และตัวชี้วัดในการประเมินกระบวนการนิติบัญญัติของราชอาณาจักรกัมพูชาและประเทศไทย” ที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ต่อผู้ที่สนใจในประเด็นการศึกษานี้ประกอบด้วย สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่สนใจ คณะกรรมการวิชาการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะกรรมาธิการการเมืองสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นักวิชาการ บุคลากรจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เข้ามาร่วมรับฟัง ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้นักวิจัยได้แลกเปลี่ยนความคิดและได้รับข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มาร่วมรับฟังในครั้งนี้ ซึ่งการดำเนินงานวิจัยในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวแรกของการศึกษาวิจัยร่วมกัน และเป็นอีกก้าวสำคัญที่สถาบันพระปกเกล้าได้ยกระดับคุณภาพของงานวิจัย โดยมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างสองหน่วยงาน อันจะนำไปสู่การพัฒนากระบวนการนิติบัญญัติของทั้งสองประเทศต่อไป รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายทางวิชาการให้กว้างขวางออกไปยังต่างประเทศมากยิ่งขึ้น ซึ่งสถาบันมุ่งหวังว่าผลการศึกษาโครงการวิจัยเรื่องดังกล่าวจะเกิดประโยชน์กับนักวิจัยที่จะได้เผยแพร่องค์ความรู้และสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรในวงงานรัฐสภาและนักวิชาการที่ร่วม รับฟัง เกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติของไทยและกัมพูชา และการจัดทำเกณฑ์และตัวชี้วัดในการประเมินกระบวนการนิติบัญญัติของทั้งสองประเทศ และนักวิจัยสามารถนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เข้าสัมมนาไปปรับปรุง พัฒนา และต่อยอดผลการศึกษาได้ในอนาคต

2017-12-27