เลือกภาษา

เอกสารวิชาการและบทความ

เอกสารวิชาการและบทความ

บทความ หนังสือเผยแพร่ ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด
แนวทางปฏิรูปการกระจายอำนาจการคลัง สู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

แนวทางปฏิรูปการกระจายอำนาจการคลัง สู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)


Downloaded

73

การกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


Downloaded

99

การปฏิรูปประเทศด้านการกระจายอำนาจ การจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การปฏิรูปประเทศด้านการกระจายอำนาจ การจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


Downloaded

63

ระบบการเลือกตั้งท้องถิ่น : สภาพปัญหาและข้อเสนอในการปฏิรูป

ระบบการเลือกตั้งท้องถิ่น : สภาพปัญหาและข้อเสนอในการปฏิรูป


Downloaded

25

การคลังท้องถิ่น : การขยายฐานรายได้และมาตรฐานการลดความเหลื่อมล้ำ

การคลังท้องถิ่น : การขยายฐานรายได้และมาตรฐานการลดความเหลื่อมล้ำ


Downloaded

56

การจัดการปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การจัดการปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


Downloaded

44

การปฏิรูปประเทศไทยด้านการต่อต้านการทุจริตและการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชน

การปฏิรูปประเทศไทยด้านการต่อต้านการทุจริตและการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชน


Downloaded

34

ความต่างของรัฐธรรมนูญ ปี 2550

ความต่างของรัฐธรรมนูญ ปี 2550


Downloaded

82

สิทธิแรงงานและความคุ้มครองทางสังคมของแรงงานข้ามชาติในอาเซียน

สิทธิแรงงานและความคุ้มครองทางสังคมของแรงงานข้ามชาติในอาเซียน


Downloaded

77

รูปแบบการลงคะแนนเสียงที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง Citizen Centric Voting

รูปแบบการลงคะแนนเสียงที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง Citizen Centric Voting


Downloaded

56