เลือกภาษา

เอกสารวิชาการและบทความ

เอกสารวิชาการและบทความ

บทความ หนังสือเผยแพร่ ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด
คู่มือภาคสนาม การสร้างสันติภาพ (PEACEBUILDING)

คู่มือภาคสนาม การสร้างสันติภาพ (PEACEBUILDING)


Downloaded

26

ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับสันติวิธีและธรรมชาติของความขัดแย้งในสังคมไทย

ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับสันติวิธีและธรรมชาติของความขัดแย้งในสังคมไทย


Downloaded

52

การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสถานศึกษา

การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสถานศึกษา


Downloaded

102

การประชาเสวนาหาทางออกและการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี

การประชาเสวนาหาทางออกและการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี


Downloaded

10

คู่มือการเพิ่มพลังความสามารถกระบวนการจัดการข้อพิพาท

คู่มือการเพิ่มพลังความสามารถกระบวนการจัดการข้อพิพาท


Downloaded

6

ความรู้เบื้องต้น กระบวนการแก้ปัญหาข้อพิพาทที่เหมาะสม

ความรู้เบื้องต้น กระบวนการแก้ปัญหาข้อพิพาทที่เหมาะสม


Downloaded

15

คู่มือการเจรจาไกล่เกลี่ยในสถานศึกษา

คู่มือการเจรจาไกล่เกลี่ยในสถานศึกษา


Downloaded

38

คู่มือการประชาเสวนาหาทางออก อนาคตประเทศไทย

คู่มือการประชาเสวนาหาทางออก อนาคตประเทศไทย


Downloaded

29

คู่มือการเป็นผู้เอื้อกระบวนการประชาเสวนาหาทางออก

คู่มือการเป็นผู้เอื้อกระบวนการประชาเสวนาหาทางออก


Downloaded

19

ภาพอนาคตประเทศไทยและการเมืองที่พึงปรารถนา

ภาพอนาคตประเทศไทยและการเมืองที่พึงปรารถนา


Downloaded

20