เลือกภาษา

เอกสารวิชาการและบทความ

เอกสารวิชาการและบทความ

บทความ หนังสือเผยแพร่ ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด
แนวทางปฏิรูปการกระจายอำนาจการคลัง สู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

แนวทางปฏิรูปการกระจายอำนาจการคลัง สู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)


Downloaded

104

การกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


Downloaded

180

การปฏิรูปประเทศด้านการกระจายอำนาจ การจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การปฏิรูปประเทศด้านการกระจายอำนาจ การจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


Downloaded

89

ระบบการเลือกตั้งท้องถิ่น : สภาพปัญหาและข้อเสนอในการปฏิรูป

ระบบการเลือกตั้งท้องถิ่น : สภาพปัญหาและข้อเสนอในการปฏิรูป


Downloaded

55

การคลังท้องถิ่น : การขยายฐานรายได้และมาตรฐานการลดความเหลื่อมล้ำ

การคลังท้องถิ่น : การขยายฐานรายได้และมาตรฐานการลดความเหลื่อมล้ำ


Downloaded

95

การจัดการปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การจัดการปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


Downloaded

102

การปฏิรูปประเทศไทยด้านการต่อต้านการทุจริตและการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชน

การปฏิรูปประเทศไทยด้านการต่อต้านการทุจริตและการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชน


Downloaded

57

ความต่างของรัฐธรรมนูญ ปี 2550

ความต่างของรัฐธรรมนูญ ปี 2550


Downloaded

120

สิทธิแรงงานและความคุ้มครองทางสังคมของแรงงานข้ามชาติในอาเซียน

สิทธิแรงงานและความคุ้มครองทางสังคมของแรงงานข้ามชาติในอาเซียน


Downloaded

132

รูปแบบการลงคะแนนเสียงที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง Citizen Centric Voting

รูปแบบการลงคะแนนเสียงที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง Citizen Centric Voting


Downloaded

77