เลือกภาษา

เอกสารวิชาการและบทความ

เอกสารวิชาการและบทความ

บทความ หนังสือเผยแพร่ ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด
ฤาเสียงของประชาชนจะมีความหมายในการจัดทำงบประมาณของ อบต.

ฤาเสียงของประชาชนจะมีความหมายในการจัดทำงบประมาณของ อบต.


Downloaded

9

แนวทางการเสริมสร้างประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

แนวทางการเสริมสร้างประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย


Downloaded

107

พฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2550 จังหวัดมหาสารคาม

พฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2550 จังหวัดมหาสารคาม


Downloaded

5

พฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2550 จังหวัดขอนแก่น

พฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2550 จังหวัดขอนแก่น


Downloaded

3

พฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2550 กรุงเทพมหานคร

พฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2550 กรุงเทพมหานคร


Downloaded

2

บูรณาการงานวิจัย (นักการเมือง และพฤติกรรมการเลือกตั้ง 2550)

บูรณาการงานวิจัย (นักการเมือง และพฤติกรรมการเลือกตั้ง 2550)


Downloaded

14

บทบาทและหน้าที่ขององค์กรสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

บทบาทและหน้าที่ขององค์กรสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ


Downloaded

46

บทบาทคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคล

บทบาทคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคล


Downloaded

63

แนวทางปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการยุบพรรคการเมือง

แนวทางปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการยุบพรรคการเมือง


Downloaded

28

แนวทางการปฏิรูประบบการเลือกตั้งและพรรคการเมือง

แนวทางการปฏิรูประบบการเลือกตั้งและพรรคการเมือง


Downloaded

101