เลือกภาษา

แนวทางการแก้ไขปัญหาสังคมโดยชุมชน : กรณีศึกษา พ่อล่าม-แม่ล่าม ในชนเผ่าภูไทฯ

แนวทางการแก้ไขปัญหาสังคมโดยชุมชน : กรณีศึกษา พ่อล่าม-แม่ล่าม ในชนเผ่าภูไทฯ

แนวทางการแก้ไขปัญหาสังคมโดยชุมชน : กรณีศึกษา พ่อล่าม-แม่ล่าม ในชนเผ่าภูไทฯ

ชื่อเรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาสังคมโดยชุมชน : กรณีศึกษา พ่อล่าม-แม่ล่าม ในชนเผ่าภูไท บ้านหนองห้าง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
โดย
    นางสาวอาริยา ป้องศิริ
    นายนพพล อัคฮาด
    นางสาวจริยา ชาตะสุวัจนานนท์
    นายอำพล บุญพินิช
สนับสนุนโดย สถาบันพระปกเกล้า