เลือกภาษา

แนวทางในการกำหนดหลักเกณฑ์การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนระดับสูง

แนวทางในการกำหนดหลักเกณฑ์การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนระดับสูง

แนวทางในการกำหนดหลักเกณฑ์การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนระดับสูง

ชื่อเรื่อง แนวทางในการกำหนดหลักเกณฑ์การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนระดับสูง
(THE GUIDELINE OF STANDARD ESTABLISHMENT FOR HIGH-LEVEL CIVIL SERVANT POSITIONS APPOINTMENT)
โดย นายพีระศิลป์ เพิ่มสุวรรณ์
        วิทยานิพนธ์สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์
        จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559