เลือกภาษา

แบบจำลองวิเคราะห์ถดถอยเชิงพื้นที่เพื่อพยากรณ์ผลการเลือกตั้งของ ไทย

แบบจำลองวิเคราะห์ถดถอยเชิงพื้นที่เพื่อพยากรณ์ผลการเลือกตั้งของ ไทย

แบบจำลองวิเคราะห์ถดถอยเชิงพื้นที่เพื่อพยากรณ์ผลการเลือกตั้งของ ไทย

ชื่อเรื่อง แบบจำลองวิเคราะห์ถดถอยเชิงพื้นที่เพื่อพยากรณ์ผลการเลือกตั้งของ ไทย
(Spatial regression model predicting Thailand Election Results.)
โดย ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัชนีพร จันทร์สา
        วิทยานิพนธ์คณะสถิติประยุกต์
        สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปีการศึกษา 2560