เลือกภาษา

โครงการวิจัยศึกษาปัญหาและรูปแบบการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขของคนพิการ : พื้นที่ศึกษา เทศบาลตำบลเมืองศรีไคและเทศบาลตำบลธาตุ จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการวิจัยศึกษาปัญหาและรูปแบบการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขของคนพิการ : พื้นที่ศึกษา เทศบาลตำบลเมืองศรีไคและเทศบาลตำบลธาตุ จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการวิจัยศึกษาปัญหาและรูปแบบการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขของคนพิการ

ชื่อเรื่อง รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยศึกษาปัญหาและรูปแบบการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขของคนพิการ : พื้นที่ศึกษา เทศบาลตำบลเมืองศรีไคและเทศบาลตำบลธาตุ จังหวัดอุบลราชธานี
(Study of Problems and Models of the Disabled's Access to Public Health Service : Study Area of Mueang Si Khai and That Sub-district Municipalities, Ubon Ratchathani Province)
โดย พันตำรวจโท กิตติวัฒน์ ฉัตรศรีโพธิ์ และคณะ
สนับสนุนโดย สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า
ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสิทธิเสรีภาพ และการมีส่วนร่วมทางกฎหมายแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2558