เลือกภาษา

โครงการศึกษาวิจัยร่วมกับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาสหราชอาณาจักรกัมพูชา

โครงการศึกษาวิจัยร่วมกับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาสหราชอาณาจักรกัมพูชา

ระหว่างวันที่ 27-28 กันยายน 2560 รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา , ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา และทีมนักวิชาการสถาบันพระปกเกล้า เดินทางไปยังสหราชอาณาจักรกัมพูชา ทั้งนี้ สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาสหราชอาณาจักรกัมพูชา ดำเนินโครงการศึกษาวิจัย เรื่อง “การจัดทำเกณฑ์และตัวชี้วัดในการประเมินกระบวนการนิติบัญญัติของราชอาณาจักรไทย” ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2559 ร่วมกัน จึงมีการกำหนดประชุมทีมวิจัยและนำเสนอผลงานดังกล่าวร่วมกัน ซึ่งการดำเนินงานวิจัยในครั้งนี้ ถือเป็นอีกก้าวสำคัญ นับว่า สถาบันพระปกเกล้าได้ยกระดับคุณภาพของงานวิจัย รายงานการศึกษา รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายทางวิชาการให้กว้างขวางออกไปยังต่างประเทศมากยิ่งขึ้น

2017-09-28