เลือกภาษา

โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบตรวจราชการ

โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบตรวจราชการ

โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบตรวจราชการ

ชื่อเรื่อง โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบตรวจราชการ
โดย
1. รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย ที่ปรึกษาโครงการวิจัย
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล หัวหน้าโครงการ
3. นางสาวปัทมา สูบกำปัง นักวิจัย
4. นางสาวนิตยา โพธ์ินอก นักวิจัย
5. นางสาวนันทนัช อินทร์หม่อม ผู้ช่วยวิจัยและบริหารโครงการ

รายงานการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบตรวจราชการฉบับนี้ สถาบันพระปกเกล้าได้ดำเนินการศึกษาให้กับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยเน้นการศึกษาระบบตรวจราชการแบบบูรณาการ มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อ 1) ศึกษาวิเคราะห์และประเมินผลระบบการตรวจราชการในช่วงระหว่าง พ.ศ.2551- ปัจจุบัน 2) ศึกษาวิเคราะห์บริบทหรือความท้าทายสำคัญที่มีผลต่อระบบบริหารราชการแผ่นดินและระบบการตรวจราชการ 3) และนำเสนอแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงระบบการตรวจราชการให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และนำไปสู่ระบบการตรวจราชการยุคใหม่