เลือกภาษา

โครงการศึกษาวิเคราะห์ร่างกฎหมายที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ครั้งที่ 1

โครงการศึกษาวิเคราะห์ร่างกฎหมายที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ครั้งที่ 1

โครงการศึกษาวิเคราะห์ร่างกฎหมายที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ เรื่อง “กลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดทำกฎหมาย” ครั้งที่ 1 กิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีให้นักวิจัยนำเสนอผลการศึกษาในหัวข้อกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดทำกฎหมาย สร้างความรับรู้ร่วมกันระหว่างสมาชิกรัฐสภา (ผู้มีอำนาจในการพิจารณากฎหมาย) บุคลากรใน วงงานรัฐสภา และประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับกลไกช่วยเหลือในการจัดทำกฎหมายตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้เกิดการผลักดันให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดทำกฎหมายขึ้นจริง กล่าวเปิดงานและบรรยายพิเศษ หัวข้อ "บทบาทของรัฐสภาในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย" โดยนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่หนึ่ง พร้อมด้วยนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะผู้บริหารของสถาบันพระปกเกล้า ระดมความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าว (วันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 ระหว่าง เวลา 9.00 – 13.30 นาฬิกา) ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข 308 อาคาร 2 รัฐสภา ทั้งนี้ สถาบันพระปกเกล้าจะจัดกิจกรรมดังกล่าวต่อเนื่อง ในวันที่ 18 มกราคม 2561 เพื่อรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อไป

2018-01-09