เลือกภาษา

โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านสันติวิธีให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฯ ครั้งที่ 3

โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านสันติวิธีให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฯ ครั้งที่ 3

ระหว่างวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะนักศึกษาหลักสูตรเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 3 สถาบันพระปกเกล้า (สล.3) และสำนักงานเลขานุการคณะประสานงานระดับพื้นที่ จัดโครงการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านสันติวิธี” ให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) และ กลุ่มประชาชนระดับรากฐาน (Grassroots Leaders)” ณ จังหวัดปัตตานี ซึ่งจัดขึ้นเป็นรุ่นที่ 4 เพื่อสร้างเครือข่ายผู้นำทางความคิดในการสร้างสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดความสันติสุข โดยได้คัดเลือกบุคคลที่เห็นว่าจะมีส่วนสำคัญในการสร้างสังคมให้เกิดความสันติสุข จากกลุ่มบุคคลที่มีความต่างทั้งในด้านอาชีพและบทบาทตามสถานภาพทางสังคม จำนวน 38 คน ซึ่งแต่ละคนล้วนแล้วแต่เป็นระดับแกนนำทางความคิดในหมู่บ้านและชุมชน ทุกคนเป็นบุคคลสำคัญต่อการสร้างสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดความสันติสุขต่อไป

2017-05-04