เลือกภาษา

โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านสันติวิธีให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและกลุ่มประชาชนระดับรากฐาน

โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านสันติวิธีให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและกลุ่มประชาชนระดับรากฐาน

ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะนักศึกษาหลักสูตรเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 3 สถาบันพระปกเกล้า (สล.3) และสำนักงานเลขานุการคณะประสานงานระดับพื้นที่ จัดโครงการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านสันติวิธี” ให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) และ กลุ่มประชาชนระดับรากฐาน (Grassroots Leaders)” ณ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 เพื่อสร้างเครือข่ายผู้นำทางความคิดในการสร้างสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดความสันติสุข โดยได้คัดเลือกบุคคลที่เห็นว่าจะมีส่วนสำคัญในการสร้างสังคมให้เกิดความสันติสุข จากกลุ่มบุคคลที่มีความต่างทั้งในด้านอาชีพและบทบาทตามสถานภาพทางสังคม 18 กลุ่ม ๆ ละ 2-3 คน จำนวน 144 คน ใช้เวลาดำเนินโครงการ 3 วัน 2 คืน ตั้งแต่วันที่ 4-6 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมซีเอส จังหวัดปัตตานี

2017-05-04