เลือกภาษา

๙๙ พระบรมราโชวาทน้อมนำราษฎร์ร่มเย็นเป็นสุขศานต์

๙๙ พระบรมราโชวาทน้อมนำราษฎร์ร่มเย็นเป็นสุขศานต์

๙๙ พระบรมราโชวาทน้อมนำราษฎร์ร่มเย็นเป็นสุขศานต์

ชื่อหนังสือ ๙๙ พระบรมราโชวาทน้อมนำราษฎร์ร่มเย็นเป็นสุขศานต์
ได้รับอนุญาตจากกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อเผยแพร่หนังสือ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชให้แก่ผู้สนใจทั่วไป
ที่มา : http://www.m-culture.go.th/th/ewt_news.php?nid=9095&filename=index