เลือกภาษา

JICA เข้าพบเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

JICA เข้าพบเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

Mr.Masahiko Takizawa ผู้อำนวยการส่วนความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย ขององค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency : JICA) พร้อมคณะ ได้เดินทางมายังประเทศไทยในระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2560 เพื่อเยี่ยมหน่วยงานพันธมิตร พบปะพูดคุยถึงโครงการสนับสนุนด้านทุนการศึกษาของ JICA จึงถือโอกาสดังกล่าวเข้าพบ รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เพื่อรับทราบข้อคิดเห็นต่อโครงการดังกล่าว เพื่อสานต่อความร่วมมือร่วมกันในอนาคต

2017-03-09