เลือกภาษา

การบรรยายและประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างการมีส่วนร่วมด้วยกระบวนการสุนทรียปรัศนี Appreciative Inquiry (AI)

การบรรยายและประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างการมีส่วนร่วมด้วยกระบวนการสุนทรียปรัศนี Appreciative Inquiry (AI)