เลือกภาษา

ผลการพิจารณากลั่นกรองและประเมินคุณภาพบทความวิชาการ เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 19

ผลการพิจารณากลั่นกรองและประเมินคุณภาพบทความวิชาการ เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 19

การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 19 ประจำปี 2560
เรื่อง ผลการพิจารณากลั่นกรองและประเมินคุณภาพบทความวิชาการ เพื่อนำเสนอในการ
ประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 19 ประจำปี 2560

สอบถามเพิ่มเติม

1. นางสาวศรัณยุ หมั้นทรัพย์ (นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า) 
สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า 
สถาบันพระปกเกล้า โทรศัพท์ 02-141-9519

2. นางสาวจารุวรรณ แก้วมะโน (นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า)
สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า 
สถาบันพระปกเกล้า โทรศัพท์ 02-141-9520

3. นางสาวจันจิรา วัฒนพงษ์ (พนักงานบริหารงานทั่วไป สถาบันพระปกเกล้า)
สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า 
สถาบันพระปกเกล้า โทรศัพท์ 02-141-9530
เว็บไซต์: www.kpi.ac.th
Email address: KPIcongress19@kpi.ac.th