เวทีเปิดตัวหนังสือ "ประเพณีการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข บทวิเคราะห์ มาตรา ๗"

เวทีเปิดตัวหนังสือ

"ประเพณีการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข บทวิเคราะห์ มาตรา ๗"
จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ๒๕๔๐ ถึงรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
(จากมุมมองทางรัฐศาสตร์)
วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00– 15.00 น.
ณ ห้องประชุม 205 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ

-----------------------------------

ติดต่อสอบถาม : คุณสมบัติ หวังเกษม โทร 02-141-9601

Share :