เลือกภาษา

รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 8

รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 8

logo_kpi_web

ประกาศสถาบันพระปกเกล้า

เรื่อง รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 8
** รับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 24 มีนาคม 2560 (ในวันและเวลาราชการ) **
-----------------------------------
                  

หลักฐานการรับสมัคร

  1. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน จำนวน 2 ใบ (ติดใบสมัครจำนวน 1 ใบ)
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ/ผู้บริหาร รัฐวิสาหกิจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  4. สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาเอกสารที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัย) หรือ ก.พ. รับรองว่าสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  5. ใบรับรองผู้สมัคร (ส่วนที่ 2) จำนวน 2 ฉบับ (ผู้รับรอง 2 คน)
  6. ผู้สมัครที่มิได้ดำรงตำแหน่งสูงสุดขององค์กร กรุณาแนบหนังสือยินยอมของหัวหน้าหน่วยงาน (ส่วนที่ 3) มาพร้อมใบสมัคร
  7. ผู้สมัครในข้อ ข.(1) ผู้ประกอบกิจการ หรือผู้บริหารระดับสูงของกิจการภาคเอกชน โปรดแนบเอกสารข้อมูลการประกอบธุรกิจที่ดำเนินการในปัจจุบัน (เช่น หนังสือจดทะเบียนบริษัท ฯลฯ)

ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล
ผู้ประสานงาน – นางสาวธิดารัตน์ เกษีสม, นางสาวศุภมาส วิริยะสกุลพันธุ์
หมายเลขติดต่อ – โทรศัพท์ 0-2141-9544, 0-2141-9538