เลือกภาษา

ขอเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า พ.ศ.2560

ขอเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า พ.ศ.2560

logo_kpi_web

ประกาศสถาบันพระปกเกล้า

เรื่อง ขอเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า พ.ศ.2560
**เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560**
-----------------------------------
                  

                ตามที่ สถาบันพระปกเกล้า จัดให้มีการมอบรางวัลพระปกเกล้าและใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า เป็นประจำทุกปี ทั้งนี้สถาบันฯ แบ่งรางวัลพระปกเกล้า ออกเป็น 3 ประเภทรางวัล ได้แก่

  • ประเภทที่ 1 ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
  • ประเภทที่ 2 ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์
  • ประเภทที่ 3 ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม

               ในการนี้ สถาบันฯ ขอเชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่าน เข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า พ.ศ.2560 ซึ่งแต่ละ อปท.สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า ได้เพียง 1 ประเภทรางวัลเท่านั้น โดยกรอกใบสมัครตามประเภทรางวัลที่สมัครให้ครบถ้วนตามหัวข้อที่กาหนด พร้อมแนบเอกสารต่างๆ ที่ระบุไว้ในใบสมัคร ส่งมายังสถาบันพระปกเกล้า (วงเล็บมุมซองว่า “รางวัลพระปกเกล้า 2560”) ภายในวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560

               อนึ่ง สถาบันฯ จัดให้มีการสัมมนาฯ หัวข้อ รางวัลพระปกเกล้ากับการพัฒนานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อยกระดับมาตรฐานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ อปท. ต่างๆ เกี่ยวกับเกณฑ์การสมัครและเตรียมเอกสารเข้าร่วมโครงการฯ ในวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 นี้ ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม A โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนด้าแกรนด์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ทั้งนี้ อปท. ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว สามารถกรอกใบสมัครได้ที่ คลิกที่นี่ เท่านั้น

ดาวน์โหลดเอกสารและใบสมัคร

**สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล/เมืองพัทยา**

  1. ใบสมัคร ประเภทที่ 1 : ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  PDF | MS Word
  2. ใบสมัคร ประเภทที่ 2 : ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์  PDF | MS Word
  3. ใบสมัคร ประเภทที่ 3 : ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม  PDF | MS Word

**สำหรับสำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด**

  1. ใบสมัคร ประเภทที่ 1 : ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  PDF | MS Word
  2. ใบสมัคร ประเภทที่ 2 : ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม  PDF | MS Word
  3. ใบสมัคร ประเภทที่ 3 : ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์  PDF | MS Word

 

ติดต่อสอบถาม : 

วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น
โทร 02-141-9566-70