เลือกภาษา

ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัยระดับดี ประจำปี 2559

ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัยระดับดี ประจำปี 2559

                                                         

                          

หนังสือ "แนวคิดและหลักการว่าด้วยการละเมิดอำนาจรัฐสภา" (The Concept of Contempt of Parliament )
โดย ดร.พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย

          งานวิจัยเล่มนี้ ได้รับ “รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัยระดับดี” ประจำปี 2559 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

          บริบทของประเทศไทย โจทย์ ณ ที่นี้ คือ การปฏิรูประบบรัฐสภาไทยให้มีฝ่ายนิติบัญญัติ กล่าวคือ เราพึงหาทางออกแบบระบบการเมืองให้มีรัฐสภาที่เป็นอิสระ มีสถานะอยู่เหนือกว่า และสามารถดำรงเป็นผู้ถ่วงดุลรัฐบาลเพื่อความโปร่งใสในการบริหารบ้านเมือง ขณะเดียวกันฝ่ายรัฐบาลก็ต้องมีความคล่องตัวในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ เป็นเอกภาพ และเข้มแข็งเพียงพอยึดกุมอำนาจสั่งการ หรือประสานงานให้องคาพยพของรัฐดำเนินการตามแนวทางที่ตนต้องการผลักดัน สรุปคือ เป็นระบบรัฐสภาที่การดำเนินนโยบายสาธารณะเป็นไปอย่างโปร่งใส แต่ในเวลาเดียวกันก็มีความยืดหยุ่นคล่องตัวพอให้เกิดประสิทธิภาพ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

ราคา 165 บาท
ISBN : 978-974-449-824-3

ติดต่อสอบถาม ศูนย์หนังสือสถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ 0-2143-9231                                                        

ตัวอย่างหน้าปก