เลือกภาษา

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารมืออาชีพทางการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ รุ่นที่ 1

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารมืออาชีพทางการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ รุ่นที่ 1

logo_kpi_web

ประกาศสถาบันพระปกเกล้า

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรม
หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารมืออาชีพทางการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ รุ่นที่ 1
-----------------------------------
                  

   ดาวน์โหลดรายชื่อและรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

นายไชโย พราวศรี หมายเลขโทรศัพท์ 089-146-8071
นางสาววรวลัญธ์ วงศ์ทวีรัตน์ หมายเลขโทรศัพท์ 092-236-5555