เลือกภาษา

ผลการตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นเพื่อรับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2560

ผลการตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นเพื่อรับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2560

ประกาศสถาบันพระปกเกล้า
ผลการตัดสิน
ของคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นเพื่อรับ
รางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2560
-----------------------------------   

                สถาบันพระปกเกล้า ในฐานะเป็นหน่วยงานอิสระของรัฐ ภายใต้การกำกับดูแลของประธานรัฐสภา มีพันธกิจในการส่งเสริมและพัฒนาความรู้และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาการปกครองท้องถิ่นให้เป็นรากฐานที่มั่นคงของการปกครองระบอบประชาธิปไตย จึงได้จัดให้มีการมอบรางวัลพระปกเกล้า และใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้าขึ้นเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2544 เป็นต้นมา ซึ่งให้ความสำคัญกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความโดดเด่นด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ต่อมาในปี 2552 สถาบันฯ ได้ขยายรางวัลพระปกเกล้าให้ครอบคลุมการดำเนินงานของท้องถิ่น อาทิ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการท้องถิ่น การเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ในท้องถิ่น และการเสริมสร้างเครือข่ายจากภาคส่วนต่างๆ ในการดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น

      ในปี 2560 สถาบันพระปกเกล้า แบ่งรางวัลพระปกเกล้า ออกเป็น 3 ประเภทรางวัล ได้แก่

• ประเภทที่ 1 รางวัลพระปกเกล้าสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
• ประเภทที่ 2 รางวัลพระปกเกล้าสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์
• ประเภทที่ 3 รางวัลพระปกเกล้าสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม

 

รางวัลพระปกเกล้า สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ประจำปี 2560

ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จำนวน 7 แห่ง
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง
3. เทศบาลเมืองกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
4. เทศบาลเมืองแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
5. เทศบาลตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
6. องค์การบริหารส่วนตำบลตำนาน อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
7. องค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอก อำเภอลอง จังหวัดแพร่
ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ จำนวน 3 แห่ง
1. เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
2. เทศบาลตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
3. องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม จำนวน 13 แห่ง
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
3. เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
4. เทศบาลตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น
5. เทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
6. เทศบาลตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
7. เทศบาลตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
8. เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
9. เทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล
10. องค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
11. องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
12. องค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
13. องค์การบริหารส่วนตำบลยางขี้นก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้าสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ประจำปี 2560


ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จำนวน 14 แห่ง
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
2. เทศบาลนครยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
3. เทศบาลเมืองทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
4. เทศบาลเมืองตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
5. เทศบาลเมืองกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
6. เทศบาลตำบลวังกะ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
7. เทศบาลตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
8. เทศบาลตำบลโพธิ์ตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
9. เทศบาลตำบลวังดิน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
10. เทศบาลตำบลคลองแงะ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
11. เทศบาลตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
12. องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
13. องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
14. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ จำนวน 1 แห่ง
1. เทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม จำนวน 12 แห่ง
1. เทศบาลเมืองมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
2. เทศบาลเมืองบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
3. เทศบาลเมืองบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
4. เทศบาลตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่
5. เทศบาลตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
6. เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
7. เทศบาลตำบลหัวนา อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
8. องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
9. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
10. องค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
11. องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
12. องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น
โทร 02-141-9569