เลือกภาษา

รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักสื่อสารมวลชน รุ่นที่ 2

รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักสื่อสารมวลชน รุ่นที่ 2

logo_kpi_web

ประกาศสถาบันพระปกเกล้า

เรื่อง รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
สำหรับนักสื่อสารมวลชน รุ่นที่ 2
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 28 เมษายน 2560
**ไม่เก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร**
-----------------------------------
                  

หลักฐานการรับสมัคร

  1. แบบฟอร์มใบสมัครที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลครบถ้วน ชัดเจน
  2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (1 รูปติดในใบสมัครโดยการติดกาว ห้ามใช้ลวดเย็บกระดาษ และอีก 1 รูปสำหรับลงในทำเนียบรุ่น (กรุณาเขียนชื่อ – นามสกุล ด้านหลังรูปทุกใบ)
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน (กรุณาลงนามรับรองสำเนา)
  4. สำเนาวุฒิการศึกษาสูงสุด (กรุณาลงนามรับรองสำเนา)

ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติม

“ไม่เก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร"

ติดต่อสอบถาม : 

นางนราวรรณ อธิวาสนพงศ์ โทรศัพท์ 0-2141-9758
นางสาวชยานิษฐ์ ไกรจิรารุลักษณ์ โทรศัพท์ 0-2141-9753